Rosaryo hanggang sa siga ng Pag-ibig ng Puso ng Banal na Trinidad

  • 2014

Patnubay: Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, para sa biyayang pinagdarasal sa amin ng aming Pinagpalang Ina, si Saint Joseph, ang mga anghel, ang mga banal at kaluluwa ng purgatoryo ay nagsasama kami upang manalangin, at ang aming panalangin sa pakikipag-ugnay sa buong simbahan ay maparami. Nawa ang ating panalangin ay naroroon sa lahat ng mga tabernakulo ng mundo.

Hinihiling namin na sa panalangin na ito tayo ay malubog, tayo, ang mga mamamayan, ang mga bansa sa mahalagang dugo ni Jesucristo.

Humihingi kami ng awa sa Panginoon sa pamamagitan ng rosaryo na ito, at nawa'y bigyan niya kami ng kalusugan ng katawan at kaluluwa, bigyan kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan.

Hinihiling namin sa Panginoon na palayain ang mga tao, ang mga bansa, bawat binyag, upang palayain kami mula sa lahat ng mga gapos ng isang masasama.

Humihingi kami ng awa ng Panginoon, humihingi ng mahalagang dugo ng Diyos upang sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang mahalagang pag-ibig, narating natin ang kalusugan at pagpapalaya. Na protektado mula sa paghihiganti ng masamang Diyos ay nagbibigay din sa atin ng biyayang magmahal, pagpalain siya. At nawa’y bigyan din tayo ng Diyos ng biyaya na maraming mga kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng panalangin na ito.

Hinihiling namin sa walang hanggang Ama, na isawsaw kami sa siga ng pag-ibig ng puso ni Hesus at sa siga ng pag-ibig ng puso ng Mapalad na Birheng Maria, sa siga ng pagmamahal ng lahat ng mga kapatid, na nagmamahal sa iyo, at sumisigaw para sa iyong pagmamahal at ang iyong awa

Sa dugo ni Jesus ay protektado tayo at sa siga ng pag-ibig ay nalulubog tayo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos.

UNANG MANGYARING:

Amang Walang Hanggan, hinihiling namin sa iyo na sa pamamagitan ng tipan ng pananampalataya at pag-ibig, ibabad mo kami sa puso ni Jesus at Maria, upang tayo ay maging ISA sa pag-ibig. Aming Ama, Hail Mary, at luwalhati.

Ulitin 5 beses:

Patnubay: Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo at iyong banal na pag-ibig, pagalingin mo kami, palayain kami, protektahan kami mula sa paghihiganti ng isang masasama, bigyan mo kami ng iyong biyaya upang matupad ang mga hinahangad ng langit, at ang mga kaluluwa ay magbalik-loob sa iyong pag-ibig.

T: Amang Walang Hanggan Mahal kita, isawsaw mo ako sa pagkakaisa ng 3 apoy ng pag-ibig, upang kami ay maging isang katulad mo, Ama na nasa amin at kami sa iyo.

Patnubay: Walang-hanggang Ama

T: baha ang aming mga puso sa iyong pag-ibig

Gabay: Sunog ng Pag-ibig

T: punan mo kami ng iyong mga regalo

Gabay: Dugo ni Cristo.

T: Protektahan kami, palayain kami

IKALAWANG MYSTERY:

Panginoon, ipinagdarasal namin na ang lukewarmness ay hindi makuha ang mga puso ng mga pastol at tupa, nauuhaw kami sa iyo, punan mo kami ng apoy ng iyong pag-ibig, aming Ama, Hail Mary, at kaluwalhatian

Ulitin 5 beses:

Patnubay: Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo at iyong banal na pag-ibig, pagalingin mo kami, palayain kami, protektahan kami mula sa paghihiganti ng isang masasama, bigyan mo kami ng iyong biyaya upang matupad ang mga hinahangad ng langit, at ang mga kaluluwa ay magbalik-loob sa iyong pag-ibig.

T: Amang Walang Hanggan Mahal kita, isawsaw mo ako sa pagkakaisa ng 3 apoy ng pag-ibig, upang kami ay maging isang katulad mo, Ama na nasa amin at kami sa iyo.

Patnubay: Walang-hanggang Ama

T: baha ang aming mga puso sa iyong pag-ibig

Gabay: Sunog ng Pag-ibig

T: punan mo kami ng iyong mga regalo

Gabay: Dugo ni Cristo.

T: Protektahan kami, palayain kami

IKATLONG MULI

Hinihiling namin sa iyo ng Panginoon ang lahat ng mga tapat, mga kaluluwa, mga kardinal. Ang mga obispo, pari, mga tagakita, mga propeta, mga pangkat ng panalangin, mga Cenakulo, mga komunidad, mga relihiyosong kongregasyon, mga misyonero, upang magtulungan tayo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa at bumubuo ng isang kadena ng pag-ibig, kung saan walang puwang para sa kaaway, ating Ama, ibon mary at kaluwalhatian

Ulitin 5 beses:

Patnubay: Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo at iyong banal na pag-ibig, pagalingin mo kami, palayain kami, protektahan kami mula sa paghihiganti ng isang masasama, bigyan mo kami ng iyong biyaya upang matupad ang mga hinahangad ng langit, at ang mga kaluluwa ay magbalik-loob sa iyong pag-ibig.

T: Amang Walang Hanggan Mahal kita, isawsaw mo ako sa pagkakaisa ng 3 apoy ng pag-ibig, upang kami ay maging isang katulad mo, Ama na nasa amin at kami sa iyo.

Patnubay: Walang-hanggang Ama

T: baha ang aming mga puso sa iyong pag-ibig

Gabay: Sunog ng Pag-ibig

T: punan mo kami ng iyong mga regalo

Gabay: Dugo ni Cristo.

T: Protektahan kami, palayain kami

APAT NA LABAN:

Panginoon, hinihiling namin na matagpuan ng mga tao ng Diyos ang iyong pag-ibig, awa, tulong at pag-unawa sa pamamagitan ng mga pastor ng iyong simbahan, upang sa kababaang-loob ka maaaring tumugon sa kagyat na tawag upang isuko ang buhay para sa kaluwalhatian ng Ama at ang kaligtasan ng mga kaluluwa dito at purgatoryo. Aming Ama, Hail Mary at Luwalhati.

Ulitin 5 beses:

Patnubay: Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo at iyong banal na pag-ibig, pagalingin mo kami, palayain kami, protektahan kami mula sa paghihiganti ng isang masasama, bigyan mo kami ng iyong biyaya upang matupad ang mga hinahangad ng langit, at ang mga kaluluwa ay magbalik-loob sa iyong pag-ibig.

T: Amang Walang Hanggan Mahal kita, isawsaw mo ako sa pagkakaisa ng 3 apoy ng pag-ibig, upang kami ay maging isang katulad mo, Ama na nasa amin at kami sa iyo.

Patnubay: Walang-hanggang Ama

T: baha ang aming mga puso sa iyong pag-ibig

Gabay: Sunog ng Pag-ibig

T: punan mo kami ng iyong mga regalo

Gabay: Dugo ni Cristo.

T: Protektahan kami, palayain kami

IKALIMANG LAKI:

Banal na Espiritu, hinihiling namin sa iyo na bigyan kami ng kinakailangang ilaw upang makilala sa pagitan ng mabuti at masama, upang ang lahat ng mga hangarin, gawa, panlilinlang ng kaaway ay natuklasan at pinag-iisipan namin nang may kagalakan ang tagumpay ng pinaka banal na puso, na pinagsama sa aming Diyos sa pamamagitan ng ang alyansa ng pananampalataya at pag-ibig, ating Ama, Hail Mary, at kaluwalhatian

Ulitin 5 beses:

Patnubay: Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo at iyong banal na pag-ibig, pagalingin mo kami, palayain kami, protektahan kami mula sa paghihiganti ng isang masasama, bigyan mo kami ng iyong biyaya upang matupad ang mga hinahangad ng langit, at ang mga kaluluwa ay magbalik-loob sa iyong pag-ibig.

T: Amang Walang Hanggan Mahal kita, isawsaw mo ako sa pagkakaisa ng 3 apoy ng pag-ibig, upang kami ay maging isang katulad mo, Ama na nasa amin at kami sa iyo.

Patnubay: Walang-hanggang Ama

T: baha ang aming mga puso sa iyong pag-ibig

Gabay: Sunog ng Pag-ibig

T: punan mo kami ng iyong mga regalo

Gabay: Dugo ni Cristo.

T: Protektahan kami, palayain kami

Iligtas ka ng Diyos, Maria, ang pinaka banal na anak na babae ng Diyos Ama, isang dalisay at napaka dalisay na birhen bago ipanganak, sa iyong mga kamay ipinagkatiwala namin ang aming pananampalataya upang ang kalangitan ay puno ng biyaya, ang Panginoon. o kasama mo

Santa Mar a

Iligtas ka ng Diyos, Maria, pinaka banal na ina ng Diyos Anak, dalisay at napaka dalisay na birhen sa panganganak sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala namin ang aming pag-asa upang hinikayat mo siya, puno ka ng biyaya.

Santa Mar a

Iligtas ka ng Diyos, Maria, pinaka banal na asawa ng Banal na Espiritu, dalisay at napaka dalisay na birhen pagkatapos ng panganganak sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala namin ang aming kawanggawa upang ikaw ay mapuspos sa kanya, puno ka ng biyaya.

Santa Mar a

Nawa’y iligtas ka ng Diyos, Banal na Banal na Trono at Templo ng Tabernakulo ng Banal na Trinidad, nilihi ng birhen na walang pagkakasala ng orihinal na kasalanan, bigyan mo kami ng iyong biyaya upang may debosyon ay sasabihin namin sa iyo: Iligtas ka ng Diyos na reyna at mother

Salamat, Ama.

Rosaryo hanggang sa siga ng Pag-ibig ng Puso ng Banal na Trinidad

Susunod Na Artikulo