Sino si Baal?

  • 2018

Si Baal ay dating diyos ng pagkamayabong, tagataguyod ng kapanganakan ng mga bata at kasaganaan sa mga pananim. Siya rin ang kataas-taasang diyos ng sinaunang Fenicia at Canaan, ngunit ibang-iba ang mga relihiyon na sumamba sa diyos na ito sa iba't ibang paraan.

Ang mga sinaunang ritwal ng Baal ay naglalaman ng iba't ibang mga debaucheries . May ritwal na prostitusyon, pati na rin ang mga hiyawan, pinsala at sakripisyo ng tao. Bago ang pagdating ng mga Israelita sa lupang ipinangako, nagbabala ang Diyos laban sa pagsamba sa mga diyos ng Canaan.

Sino ang diyos na si Baal?

Ang salitang Baal ay nangangahulugang se or . Ayon sa mitolohiya ni Cananea, siya ay anak ni El, ang punong diyos, at kay Asherah, ang diyosa ng dagat. Ang kanyang mga kapatid na babae at labi ay sina Anat, ang diyosa ng pag-ibig at digmaan, at si Astoret, ang diyosa ng pagkamayabong na nauugnay sa mga bituin.

Sa wakas ay pinalaya ni Baal ang kanyang ama, sapagkat itinuring siyang pinakamakapangyarihang diyos. Tinalo niya si Yamm sa labanan kasama ang diyos ng dagat at Mot, ang diyos ng kamatayan at sa ilalim ng lupa.

Ang pagsamba kay Baal ay laganap sa buhay relihiyosong Judio sa Juda, sa panahon ng mga hukom at sa panahon ng paghari ni Achab. Kasunod nito, na nakatuon sa bawat isa sa mga katangian nito, ang iba pang mga denominasyon ay binuo para sa diyos na ito, tulad ng Baal-mas masahol at Baal-berit. Sa Bibliya, tinawag ni Jesus si Satanas Beelzeb (Baal-zebub).

Mga bastos na ritwal sa diyos na si Baal

Ang mga ritwal na sumamba kay Baal ay naglalaman ng ritwal na prostitusyon sa mga templo at mga sakripisyo ng tao . Karaniwan, sinakripisyo ng mga pamilya ang panganay na anak upang maaliw ang poot ng Diyos.

Ang mga pari ay nag-apela sa mga walang tigil na ritwal, na kinabibilangan ng mga hiyawan ng euphoric, pinsala sa sarili, sekswal na ritwal at kamatayan.

Bago dumating ang mga Hudyo sa lupang pangako, nagbabala ang Diyos laban sa pagsamba sa mga diyos ng Canaan, ngunit ang populasyon ay sumuko pa rin sa idolatriya. Ito ay kung paano ipinakita ng Diyos na siya ang nagkontrol sa ulan, nagpadala ng tagtuyot na tumagal ng 3 taon.

Si Elias ay ang propetang humarap sa pagsamba kay Baal at hiniling ang kanyang mga propeta sa isang paghaharap sa Bundok Carmel upang matukoy kung sino ang tunay na Diyos. Sa loob ng isang buong araw, 450 mga propeta ng paganong diyos ay humiling kay Baal na magpadala ng apoy mula sa langit, na walang tugon.

Matapos isuko ang mga sumasamba, nag-alay si Elias sa Diyos, na tumugon sa apoy mula sa langit. Dahil sa katibayan na ito, ang mga Israelita ay nagpatirapa at humayag: "Si Jehova ang Diyos, si Jehova ang Diyos !"

Baal at Belcebú

Tinawag ni Jesus si Satanas na "Beelzebu" sa Mateo 12:27, na nag-uugnay sa diyablo kay Baal-zebub, isang diyos ng Filisteo (Baal Sebaoth, diyos ng mga hukbo sa Hebreo).

Pinaniniwalaang ang Belcebú ay nagmula sa "Ba'al Zvuv" na nangangahulugang "The Lord of the Flies", isang pangalan na ibinigay kay Baal, dahil ang mga templo nito, kung saan ang karne ng mga sakripisyo ay naiwan na hindi ligtas, ay pinuno ng mga langaw. Gayunpaman, sa wikang Hebreo parang "tsebal, " nangangahulugang "tirahan, " na magkakaroon ng kahulugan ng Great Abode (ang underworld).

Si Belcebú ay isa sa 7 prinsipe ng impiyerno at noon ay isang anghel ng pagkakasunud-sunod ng mga kerubin. Gayunpaman, siya ay itinuturing na isa sa tatlong mahusay sa infernal triumvirate, kasama sina Lucifer at Leviathan, bagaman para sa mga occultist ay binubuo niya ang "False Trinity" kasama sina Lucifer at Astaroth.

Ayon kay Johann Weyer, pinamunuan ni Belcebú ang isang paghihimagsik laban kay Satanas at naging pangalawa sa utos sa impiyerno, kasama si Lucifer.

Sa sinaunang demonyo siya ay inilarawan bilang isang tao o hayop (aso, pusa o palaka), ngunit sa "Infernal Dictionaryna" ni Collin de Plancy ay lumitaw siya bilang isang nilalang na may tatlong ulo (isang tao na may korona, pusa at isang palaka ) at katawan ng gagamba.

Nakita sa GotQuestions, ni Pedro, editor ng White Brotherhood

https://www.gotquestions.org/ Espanyol / who-baal.html

Susunod Na Artikulo