Mga Katangian at Kahulugan ng Bilang 12

 • 2019
Itago ang talahanayan ng mga nilalaman ng 1 Mga Katangian at Kahulugan ng numero 12 2 Simbolo ng numero 12 3 Kahulugan ng bilang 12 sa Bibliya 3.1 Ang bilang 12 ay isang simbolo ng pananampalataya, ang simbahan at ang banal na pamahalaan 3.2 Ang bilang ng panuntunan at pagiging perpekto 3.3 Mga Kaugnayan Numero ng Bibliya 12 3.4 Ang Bagong Jerusalem 3.5 Gematry 4 Ang Kahulugan ng bilang 12 sa iba't ibang Kulturang 4.1 Labindalawang sage dahon 4.2 Ang labindalawang tribo ng Israel 4.3 Bat Mitzvah 4.4 Ang watawat ng unyon ng Europa 4.5 Ang karayom ​​ng Cleopatra at ang 12 magagandang kababaihan 4.6 Ang 12 araw ng Pasko 4.7 Mga Ubas para sa Mabuting Suwerte 4.8 Apollo 12 4.9 Ang Pangulo ng Amerikano 4.10 Ang ikalabindalawa 5 Ang labingdalawang palatandaan o konstelasyon ng zodiac 6 Konseho na may bilang 12

Ano ang alam mo tungkol sa mga numero ? Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang mga katangian at kahulugan ng bilang na 12, magkakaroon ka ng access sa pambihirang karunungan!

Mga Katangian at Kahulugan ng bilang na 12

Ang kahulugan ng bilang 12 ay nagpapahiwatig ng isang perpekto at maayos na pagkakaisa)

Sa kapana-panabik na paksa na ito ay mayroong impormasyon upang ipaalam sa iyo, gayunpaman, ngayon nais kong ibahagi ang pinakamahalagang tungkol sa mga katangian at kahulugan ng bilang na 12 .

Nais kong bago ipasok ang katawan ng Teksto, nais kong tanungin ang iyong sarili kung ano ang nalalaman mo tungkol sa numero 12, malalaman mo ang hindi kapani-paniwalang karunungan na magkakaroon ka ng access mula ngayon!

Simbolo ng numero 12

Ang kahulugan ng No. 12 ay nagpapahiwatig ng isang perpekto at maayos na pagkakaisa .

Sa mga sinaunang sibilisasyon, tulad ng Oriental at Hudyo, ay tumutugma sa kapunuan, pagwawakas at integridad ng isang bagay.

Sinabi ni R. Allendy na ipinahayag niya ang ideya na ang Universe ay bumubuo ng isang buo, na nauugnay sa ideya ng pagkita ng kaibahan, 10 + 2.

Kinakatawan nito ang paghahayag ng Trinidad sa apat na sulok ng abot-tanaw, 3 X 4.

Sumisimbolo ito ng pagkakasunud-sunod at mabuti, at namamahala sa espasyo at oras, iyon ay, ang pagpapatakbo ng Cosmos, kung saan itinalaga ang numero ng kosmiko .

Simbolo ng materyal at espirituwal na pagpapakain, dahil sa 12 tinapay na pinutol ni Hesukristo sa Huling Hapunan, na siya mismo ang Tinapay ng Buhay.

Bilang na naiugnay sa gobyerno ng mundo o ang kosmos .

Ito ang kapasidad ng malikhaing, at sa ilang mga relihiyon, ipinapahayag din nito ang Banal na Ina.

Maaari kang maakit sa iyo: Kahulugan ng mga kumbinasyon ng mga numero na madalas na lilitaw

Kahulugan ng numero 12 sa Bibliya

(Ang kahulugan ng bilang 12 ay nagpapahiwatig ng pagiging perpekto ng pamahalaan o ang panuntunan)

Ayon sa mga eksperto, ang bilang na 12 na tala sa Bibliya 187 beses . Nagkataon? Si Miara isa sa maraming beses na nagrerehistro siya.

Ang 12 mga apostol ni Jesucristo: Si Simon, na tinawag din niya na sina Peter, Andres, Santiago at Juan, Philip, Bartholomew, Thomas, Mateo, James na anak ni Alpheus, Simon na tinatawag na Zealot, Judas na anak ni James at Judas Iscariote, ay pinalitan pagkatapos ng Pag-akyat ng Matías (Lc 6, 12-16; Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-19; Batas 1, 13)

Ang isang babae ay nagdusa ng isang pagdurugo mula sa edad na labindalawang taong pinagaling ni Jesus. (Lc 8.40)

Sa Pahayag: ang labindalawang pintuan ng makalangit na Lungsod (Rv 21, 12); ang labindalawang uri ng mahalagang bato ng lungsod na selestiyal (Rv 21, 19-20); ang labindalawang bituin ng korona na sinusuot ng babae (Rv 12, 2); Ang mga puno ng buhay, na gumagawa ng labindalawang ani ng prutas sa isang taon, isa sa bawat buwan (Rv 22, 2).

Ang labindalawang "menor de edad" na propeta ng Lumang Tipan: Oseas, Joel, Amos, Obadiah, Jonas, Mika, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zacarias, Malachi.

Ang 12 anak na lalaki ni Ismael. (Gn 25, 13-16 at 16, 20)

Ang labindalawang mahusay na pari ng mga salaysay.

Ang 12 bato ng dambana ng tipan. (Ex 24.4)

Ang labindalawang pangalan na nakaukit sa breastplate. (Ex 28.21)

Ang 12 tinapay ng permanenteng handog sa gintong mesa. (Lv 24.5)

Ang labindalawang sanga upang kumpirmahin ang pinili ni Aaron. (Nb 17.21)

Ang 1 explorer na ipinadala sa Canaan. (Dt 1, 23)

Ang labindalawang bato na pinili ng labindalawang lalaki sa Jordan upang gumawa ng isang bantayog. (Jos 4.3)

Ang 12 administrador ni Solomon para sa buong Israel. (1 K 4.7)

Ang labindalawang baka ng dagat na tanso. (1 K 7.25)

Ang 12 piraso na ginawa gamit ang mantle ng Ahias. (1 K 11.30)

Ang labindalawang bato ng dambana ni Elias. (1 K 18.31)

Ang mga sakripisyo ng labindalawang hayop . (Nb 7.87 at 29.17)

Ang tatlong serye ng labindalawang pilak na mangkok ay inaalok para sa pagtatalaga ng dambana. (Nb 7.84)

Ang 12 sumpa na inihayag ni Moises sa lahat ng kalalakihan ng Israel. (Dt 27.15-26)

Ang labindalawang bukal ng Elim. (Ex 15.27)

Ang labindalawang tribu ng Israel : ang Juda, Ruben, Gad, Aser, Neptali, Manases, Simeon, Levi, Isachar, Zabulon, Joseph at Benjamin. (Rv 7.5-8)

Ang 12 taon na hinihiling na ang mga batang Israelita ay tanggapin bilang "anak ng batas."

Ang labindalawang mahalagang bato na nasa dibdib ng dakilang saserdoteng si Aaron, kapatid ni Moises.

Ang labindalawang anak ni Jacob . (Gn 46, 8-25)

Naaalala mo ba na ang 12 ay binanggit sa Bibliya at hindi ito nakakabit sa listahang ito?

Ang bilang 12 ay simbolo ng pananampalataya, ang simbahan at ang banal na pamahalaan

Mula sa kahulugan ng bilang na 12 sa Bibliya, sinasakop nito ang isang pribilehiyong lugar. Sinasabi ko sa iyo ang ilang katibayan.

Sinasabi sa Aklat ng Lumang Tipan Genesis na mayroong 12 anak na lalaki ni Jacob at ang 12 na anak na lalaki ang bumubuo ng 1 2 tribo ng Israel .

Sinasabi sa atin ng Bagong Tipan na si Jesus ay mayroong 12 mga apostol .

Ayon sa aklat ng Apocalipsis, ang kaharian ng Diyos ay may 12 pintuan na binabantayan ng 12 anghel .

Ang bilang na 12 ay ipinapakita sa maraming iba pang mga konteksto, tulad ng 12 buwan ng taon at ang 12 konstelasyon ng zodiac .

Ang bilang ng panuntunan at pagiging perpekto

Ang kahulugan ng bilang 12 ay nagpapahiwatig ng pagiging perpekto ng pamahalaan o ang panuntunan.

Ayon sa mga iskolar ng Bibliya, ang 12 ay produkto ng 3, na nangangahulugang banal, at 4, na nangangahulugang ang makalupang tao.

Ang mga kalangitan ng kalangitan ay konektado din sa bilang na 12, yamang ang mga bituin ay dumaan sa 12 palatandaan ng zodiac sa kanilang prosesyon sa kalangitan .

Ang numero na 12 ay may karagdagang kahulugan, dahil ito ay kumakatawan sa awtoridad, appointment at integridad.

Ang bilang na 666 ay ginagamit upang kumatawan sa diyablo at impiyerno, habang ang 12, 12, 12 ay pinaniniwalaang nangangahulugang Diyos at langit.

Ang numero na 12 ay nauugnay din sa pamahalaan ng kosmos .

Mga asosasyong Biblikal ng bilang na 12

Ang bilang 12 ay lumilitaw 187 beses sa Bibliya.

Mayroong maraming mga kaso na may kaugnayan sa bilang na 12, tulad ng pagpapanatili ng Birheng Maria sa templo sa loob ng 12 taon .

Si Jesus ay 12 taong gulang nang tanungin niya ang mga iskolar sa templo.

Mayroong 12 legion ng mga anghel, at ang puno ng buhay sa bagong paglikha ay gagawa ng 12 uri ng prutas.

Ang bilang ng 144, 000 mga lingkod ng Diyos ay ang kabuuan ng 12 x 12, 000 (12, 000 sa bawat isa sa 12 tribo ng Israel). Marami pang mga pakikisama na may bilang 12 ay matatagpuan sa Bibliya. Mangahas ka bang ibahagi ang sa amin?

Ang Bagong Jerusalem

Ang mga sukat at paglalarawan na ibinigay ng Bagong Jerusalem sa Aklat ng Pahayag ng Bibliya ay may maraming mga numero ng bilang 12.

Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at ang mga pangalan ng 12 apostol.

Sinusukat ng lungsod ang 12, 000 istadyum at ang pader ay 144 siko, na 12 x 12.

Ang kahulugan ng bilang 1 2 ay may simbolo ng espirituwal na kaharian ng Diyos, kapwa sa langit at sa lupa, kapag ang lupa at ang langit ay lilikha muli.

Gematria

Ang Gematria ay isang sistema kung saan ang wikang Hebreo ay gumagamit ng mga titik upang kumatawan sa mga numero.

Ang mga nag-aaral ng gematrics o biblikal na numerolohiya ay naniniwala na ang mga nakatagong mensahe ay matatagpuan sa kahulugan ng mga bilang at titik na ginamit sa Bibliya.

Bagaman walang masasabi na may ganap na katiyakan kung mayroong malalim na espirituwal na kahalagahan tungkol sa numero na 12 sa Bibliya, tila ito ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos, perpektong pamahalaan at banal na awtoridad .

Yamang ang bilang 12 ay isang makasagisag na representasyon ng integridad, ang ilang mga tagasunod ng hula sa Bibliya ay iniuugnay ang bilang sa pagbabalik ni Jesus.

Maaari mo ring basahin: Kahulugan ng Mga Triple Numbers, mga mensahe mula sa Uniberso

Ang Kahulugan ng bilang na 12 sa iba't ibang mga Kultura

(Ang kahulugan ng bilang na 12 ay may simbolo ng espirituwal na kaharian ng Diyos, kapwa sa langit at sa lupa, kapag ang lupa at ang langit ay lilikha muli)

Sa paghahanap para sa kahulugan ng bilang na 12 nakita namin na ito ay isang simbolo ng pagkakasunud-sunod ng kosmiko, 12 ang bilang ng puwang at oras. Mayroong 12 buwan sa isang taon. Sinusukat ang oras sa dalawang pangkat ng 12 oras.

Karaniwan mayroong 12 katao sa isang hurado.

Ang alpabetong Hawaiian ay may 12 titik ; 5 mga patinig (a - e - i - o - u) at 7 katinig (h - k - l - m - n - p - w).

Ang Magnesium ay mayroong numero ng atomic 12 .

Natagpuan namin ang 12 taon na cycle sa Asya . Tumingin sa 12 mga hayop ng mga senyales ng zodiac na Tsino:

DagaOxTigre
KunehoDragonAhas
KabayoKambingUnggoy
RoosterAsoBaboy

Pinahahalagahan ng mga mahilig sa pusa na sa Vietnamese zodiac ang kuneho ay pinalitan ng pusa.

Ang taong 2011 ay ang taon ng kuneho sa Chinese zodiac at taon ng pusa sa Vietnam zodiac.

Mayroong labindalawang mga palatandaan sa zodiac . Ang Pisces ay ang ikalabindalawang astrological sign sa zodiac. (Pebrero 18 hanggang Marso 20)

Sa Tarot, 12 ang kard ng nakabitin na lalaki.

Ang nakabitin na tao ay isang simbolo ng sakripisyo at pagmumuni-muni, baligtad na kumakatawan sa pagiging makasarili.

Labindalawang Sage Dahon

Mayroong isang matandang sinasabi sa Inglatera na kung nais ng isang batang dalaga na makita ang kanyang asawa sa hinaharap, kailangan niyang kunin ang labindalawang dahon ng sage habang ang orasan ay sumabog ng 12 tanghali sa Araw ni San Marcos (Abril 25). Gagawin mo ito

Ang labindalawang lipi ng Israel

Si Jacob ay may labing dalawang anak ; Ang mga ninuno ng 12 tribo ng Israel ay isinasaalang-alang.

RubenSimeonLevíJuda
DanNeftalGadAsher
IssacharZabulonJosefBenjamin

Bat Mitzvah

Sa Hudaismo, ang batang babae ay naging Bat Mitzvah kapag siya ay labing-dalawang taong gulang . Ang Bat Mitzvah ay nangangahulugang Daughter of the Commandment .

Ang watawat ng European Union

Ang watawat ay may 12 bituin . Ang bilang ng mga bituin ay walang kinalaman sa anumang bilang ng mga miyembro ng bansa.

Napili ang numero na 12 dahil sa simbolismo na kinakatawan nito, dahil ang bilang 12 ay matatagpuan sa mga kultura at relihiyon sa buong Europa.

Ang numero 12 ay sumasalamin sa lumang kahulugan ng 12 bilang ang bilang ng pagiging perpekto.

Ang bilang na 12 ay bunga ng 4 3, 4 na elemento 4 na sulok ng mundo 4 na mga puntos ng kardinal. Kapag pinarami nila ang 4 x 3, na may tatlo na sagradong numero ng Diyos, ang resulta ay 12, ang perpektong numero .

Ang opisyal na paglalarawan ay nagsasaad:

"Laban sa asul na kalangitan ng mundo sa kanluran, ang mga bituin ay kumakatawan sa mga mamamayan ng Europa sa isang bilog, isang simbolo ng pagkakaisa. Ang kanilang bilang ay madalas na itatakda sa labing dalawa, ang simbolo ng integridad at pagiging perpekto. "

Ang disenyo ng watawat ay tila nasasabik tungkol sa talatang Bibliya sa Pahayag 12: 1:

"At lumitaw sa langit ang isang mahusay na takip, isang babae na nakasuot ng araw, na may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo isang korona ng labindalawang bituin, " Apocalipsis 12: 1.

Ang pintor ng Italyano na si Carlo Dolci (1616-1686) ay binigyang inspirasyon ng parehong taludtod ng Bibliya at pininturahan ang "Madonna in Glory" noong 1670.

Kung basahin mo ang taludtod ng Bibliya at tingnan ang pagpipinta ni Dolci maaari mong sagutin ang ilang mga katanungan tungkol sa disenyo ng bandila.

Ang watawat ng Europa ay opisyal na pinagtibay noong Disyembre 8, 1955. Maaari lamang ito ng isang pagkakaisa, ngunit ang ika-8 ng Disyembre ay din ang Simbahang Katoliko ng Immaculate Conception.

Ang karayom ​​ni Cleopatra at ang 12 magagandang babae

Kapag ang Cleopatra Needle ay nakataas sa Embankment sa London (1878), isang oras na kapsula ang inilibing sa base nito.

Naglalaman ang kapsula ng oras, bukod sa iba pang mga bagay: pahayagan, Bibliya sa iba't ibang mga wika, pera, iskedyul ng tren, isang kahon ng mga tinidor, isang labaha at mga larawan ng 12 pinakamagagandang kababaihan sa England.

Ang mga pagkakakilanlan ng labindalawang magagandang kababaihan ay pinananatiling lihim.

Ang 12 araw ng Pasko

Sa tradisyon na Kristiyano mayroong 12 araw ng Pasko . Ito ay mula sa araw ng Pasko (Disyembre 25) hanggang sa Epiphany.

Ang pagtatapos ng labindalawang araw ay karaniwang minarkahan ng kapistahan ng Epiphany, karaniwang sa Enero 6.

Ang Epiphany ay ang pagdiriwang ng pagdating ng pantas. Sila ang mga unang tao sa labas ng mundo ng mga Hudyo, na nakakita at naniniwala sa sanggol na si Jesucristo.

Mga Ubas para sa Magandang Suwerte

Kung nais mong tiyakin ang good luck para sa susunod na taon, dapat kang kumain ng 12 ubas habang ang orasan ay tumatama sa labing dalawang sa Bisperas ng Bagong Taon .

Ang bawat ubas ay kumakatawan sa isang buwan ng susunod na taon.

Ang tradisyon na ito ay matatagpuan pareho sa Espanya at sa Timog Amerika.

Apollo 12

Ang Apollo 12 ay ang pangalawang manned ship na nakarating sa buwan. Inilunsad ito noong Nobyembre 14, 1969 (lunar landing sa Nobyembre 19, 1969).

12 katao ang lumakad sa buwan.

Apollo 11Neil Armstrong
Apollo 11Buzz Aldrin
Apollo 12Peter Conrad
Apollo 12Alan Bean
Apollo 14Edgar Mitchell
Apollo 14Alan Shepard
Apollo 15Si David na scott
Apollo 15James Irwin
Apollo 16John W. Young
Apollo 16Charles Duke
Apollo 17Eugene Cernan
Apollo 17Harrison Schmitt

Pangulo ng Amerikano

Ang North Carolina ay naging ika-12 estado ng Estados Unidos. (Nobyembre 21, 1789)

Si Zachary Taylor ay ang ikalabing dalawang pangulo ng Estados Unidos. 1849 - 1850. Si Taylor ang huling pangulo na panatilihin ang mga alipin habang nasa opisina.

Siya ay pangulo lamang sa loob ng 16 na buwan. Namatay siya sa trangkaso ng tiyan.

Ang ikalabindalawa

Ang ikalabindalawa ay ipinagdiriwang sa mga Protestante sa Hilagang Ireland. Tinatawag din itong "Orange Festival" at "Orangemen Day".

Ito ay bilang paggunita sa Labanan ng Boyne noong Hulyo 12, 1690. Natalo ni William ng Orange (Protestante) si King James II (Roman Catholic). Pinakasalan ni Guillermo de Orange ang anak na babae ni King Jaime II, si Maria, na ginawa siyang manugang na lalaki ng hari.

Si King James II (kilala bilang King James II sa England at Ireland at bilang King James VII sa Scotland) ay isang Romano Katoliko, ang kanyang anak na babae na si Maria ay isang Protestante. Siya ang huling hari ng Katoliko.

Si William at Maria ay maghahari mamaya ay si Haring William III at Queen Mary II.

Basahin din: Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa numerolohiya: ngayon, ang kahulugan ng 113 na numero ay nagsasalita sa iyo!

Ang labindalawang senyas o konstelasyon ng zodiac

Sa paghahanap para sa kahulugan ng bilang na 12 nakikita natin na ito ay isang simbolo ng pagkakasunud-sunod ng kosmiko, 12 ang bilang ng puwang at oras)

Ang lalagyan ng mabuti at masama, ang Itlog ng Osiris ay naglalaman ng 12 puting mga pyramid, isang simbolo ng mabuti, at 12 itim na piramide, mga sagisag ng kasamaan, na ipinakilala ng Bagyo.

Ang labindalawang "simple" na titik ng alpabetong Hebreo ay ang mga inisyal ng mga pangalan ng zodiac sa Hebreo.

Ang labindalawang beses na tumawid ang Earth sa 26000 taon. Sa bawat isa sa labindalawang siklo ng sangkatauhan ang isang tagapagligtas ay bubuuin.

Ang labindalawang gawa ng Hercules:

 1. Patayin ang leon ng Nemea.
 2. Patayin ang hydra.
 3. Kunin ang Cerynean usa.
 4. Wildage ng Cage Erymanthian.
 5. Linisin ang mga kuwadra ng Augia.
 6. Patayin ang mga ibon ng Stymphalian.
 7. Kunin ang mga mares ng Diomedes.
 8. Panulat ang toro ng Cretan.
 9. Dumaan sa Hippolytic Girdle, ang Amazon.
 10. Kunin ang mga baka ni Geryon.
 11. Dalhin ang gintong mga mansanas ng Hesperides, at
 12. Kunin ang Cerberus mula sa mga pintuan ng Tartaros.

Ang 12 hayop ng horoscope ng Tsino : ang daga, ang baka, Tiger, ang Cat, ang Dragon, ang Ahas, ang Kabayo, ang Kambing, ang Unggoy, ang Rooster, ang Aso at ang Baboy.

Ang 12 taong lunar sa kalendaryo ng lunar ng Tsina ay bumubuo ng kumpletong siklo na tumatagal ng animnapung taon.

Mayroong 12 pangunahing mga diyos sa mitolohiya ng Greek.

Ang 12 pangalan ng Araw sa Sanskrit, na binibigkas bilang mga mantras.

Sa kosmolohiya ng Hapon, ang Lumikha ay nakaupo sa 12 sagradong unan .

Mayroong 12 Unibersidad at ang mundo ay kabilang sa ikalabindalawa. At sa ikalabindalawang uniberso na ito, magkakaroon ng 12 iba't ibang mga solar system .

Ang 12 petals ng Anahata Chakra na matatagpuan sa lugar ng puso at ang 12 petals ng corolla ng Sahasrara Chakra ay matatagpuan sa tuktok ng ulo.

Ito ang bilang ng mga panukala o mga taludtod ng Emerald Table, na nagbubuod sa lahat ng mga turo ng hermetic tradisyon. Ito ay isang dokumento na nagmula sa Egypt, na maiugnay sa Hermes Trismegist.

Ayon sa ilang mga patotoo, mayroong 12 mayaman na pamilya sa planeta na nasa base ng isang "lihim na pamahalaan" na ang nag-iisang layunin ay upang direktang at alipinin ang buong mundo ng kapangyarihan ng pera.

Ang pamahalaang ito ay magkakaroon ng pang-aagaw sa United Nations, hukbo, mga ahensya ng impormasyon, World Bank at anumang tool na nagpapahintulot sa kanila na gawin at kumilos ayon sa nais nila.

Ayon sa iba pang mga mapagkukunan, ang lihim na gobyerno na ito ay sa halip ay isang pagtitipon ng mga multinasyonal at 13 mayaman na pamilya. Ang ilang mga may-akda ay nakikita kahit sa lihim na gobyerno na ito ng pagkakatulad sa Beast of Revelation.

Sa loob ng kahulugan ng bilang na 12, sinasabing kukunin ng babae ang kanyang anak sa loob ng 12 buwan: 3 buwan ng astral at 9 na pisikal na buwan.

Ang aming solar system ay binubuo ng 12 mga planeta. Isang planeta lamang ang natuklasan ng tao kabilang sa natitirang 11, dahil ang isa sa kanila ay nawasak.

Ang orbit na lampas sa Pluto ay isang pagtuklas noong 1993. Ano ang matutuklasan ay isang orbit sa pagitan ng Mars at Jupiter. Parehong magiging tungkol sa laki ng planeta Mars.

Labindalawa ang bilang ng mga disipulo na sumama sa dakilang Masters ng kasaysayan : ang 12 mga apostol ni Cristo; pinili ng 12 mga disipulo si Muhammad upang maikalat ang kanyang doktrina; ang 12 menor de edad na flamines sa tabi ng pontiff na Maximus; ang unang 12 kasama ng San Francisco de Asís; ang 12 alagad ng Confucius; ang 12 alagad ng Mithras; 12 na inapo ni Ali; ang 12 kasama ni Odin, kasama din ang 12 diyosa para sa mga kababaihan; Ang 12 marshals ng Napoleon.

Sa relihiyong Islam, mayroong 12 magnet . Ang pang-akit ay ang mas pinipiling tagapamagitan sa pagitan ng mga kalalakihan at Diyos.

Para sa mga Shiite, dapat siyang maging isang inapo ni Ali, manugang na si Muhammad. Ang ikalabindalawang imam ay nawala sa edad na apat, sa 260 ng Hegira (873), sa pagkamatay ng kanyang ama, wala siyang kahalili at itinuturing na buhay.

Ang 12 mga diyos ng Egypt na si Hercules ang pinuno.

Ang labindalawang talahanayan ng kalasag ng Achilles na kumakatawan sa buhay panlipunan at agrikultura sa bawat buwan, mula Enero.

Ang labindalawang "fevers" ng tradisyon ng Russian folk.

Ang 12 lalawigan na binabisita ni Râ araw-araw na gumugol ng isang oras sa bawat isa sa kanila.

Ang labindalawang hayop ng mga sayaw na Tsino ay kasama sa seremonya ng pagbabago ng taon.

Ang 12 nagpapataw na bulwagan ng paraiso ng Scandinavian.

Ang labindalawang birtud at ang labindalawang bisyo ng Our Lady of Paris.

Ang 12 solo circuit na gumawa ng mga quadrigas ay lumahok sa mga karera ng tangke ng sinaunang Greece.

Ang labindalawang silid ng impyerno na katumbas ng 12 gabi na oras ng mga doktrinang eskolohiko na pang-Valentine.

Ang 12 leon na pinalamutian ang mga hakbang ng trono ni Solomon sa mga alamat ng Arabo.

Ang labindalawang upuan na nakapaligid sa trono ng odin.

Sinukat sa pamamagitan ng pagpasa ng 12 buwan (29 at kalahating araw sa isang oras), ang buwan ng buwan ay binibilang 354 araw lamang.

Labindalawa ang unang bilang na kilala bilang `` masagana '', dahil ang kabuuan ng mga divisors nito (mga bahagi ng quota) ay nagbibigay ng isang resulta na higit sa 12: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 .

Ang 12 pintuan ng katawan ng tao 2 mata, 2 tainga, 2 butas ng ilong, bibig, 2 suso, pusod, anus at titi.

Ang cell ng tao ay may 12 biochemical asing-gamot .

Ang 12 node sa katawan ng tao .

Ang purong ilaw ay bubuuin, hindi sa 7, ngunit ng 12 kulay.

Ang 12 semitones ay nagmula sa pitong tala ng scale.

Kaarawan ng kasal: kasal ng lino o seda.

Mga koneksyon na may bilang 12

(Sa loob ng kahulugan ng bilang na 12, sinasabing kukunin ng babae ang kanyang anak sa loob ng 12 buwan: 3 buwan ng astral at 9 na pisikal na buwan)

Ang bilang na 12 ay ginamit 189 beses sa Bibliya .

Ang Ebanghelyo ni Tomas ay gumagamit ng kabuuang 12 iba't ibang mga numero: 1, 2, 3, 5, 7, 24, 60, 99, 100, 120, 1000 at 10000. Ang kabuuan ng bawat isa sa kanyang mga indibidwal na kaganapan ay nagbibigay ng kabuuang 36.

Ang bilang na 12 ay ginagamit ng 7 beses sa Koran. (Quran II, 57; II, 130; III, 78; VII, 159; VII, 159; IX, 36 at LXXXV, 1)

Ang salitang Gehenna ay ginamit 12 beses sa Bibliya, 12 beses sa Bagong Tipan. Sa Ebanghelyo ni Juan, 12 beses na si Cristo ay itinalaga bilang Anak ng Tao.

Kamangha-manghang! Tama ba? Ang mga katangian at kahulugan ng numero ng 12 ay hindi pangkaraniwang, at nais ko pa ring sabihin sa iyo ng maraming iba pang mga katotohanan, ngunit kapwa ako at maaari kang magkaroon ng limitadong oras.

Kung nais mong makabuo ng ilang uri ng pakikilahok, maging sa aming Forum o sa seksyon ng mga komento, inaanyayahan kita na gawin ito, para sa ating lahat ito ay may kahalagahan.

Paano mo naisip ang tungkol sa Artikulo na ito tungkol sa kahulugan ng bilang 12 at mga katangian nito ? Ano sa palagay mo? Inaasahan ko sa iyo ng maraming tagumpay at biyaya, Isang Hug ng Liwanag!

Mga mapagkukunan ng Bibliograpiko :

 • Kahulugan ng Mga Numero
 • Zodiac ng Tsino
 • Ang karayom ​​ni Cleopatra
 • (Sa iba pa)

May-akda : William Hernán Estrada Pérez, Editor sa Dakilang Pamilya ng hermandadblanca.org

Susunod Na Artikulo